Friday, January 3, 2014

खबरिक मोल

170. खबरिक मोल

पूरा परोपट्टामे शोकक लहरि दौड़ गेल छलै ।सभक आँखि नोराएल छलै ।जिनगी भरि समाजक सेवा करऽ बला युवा समाजसेवी रामशंकर लालकेँ किछु अज्ञात अपराधी हत्या कऽ देने छलै ।धरती-अकाश चित्कार कऽ उठल छल ।पुलीस आएल ।पोस्टमार्टम करेलक ।जाँचक अश्वासन देलक आ चलि गेल । दोसर दिन परोपट्टाक लोक जाँचक खबरि जनबाक लेल उत्सुक छल ।भोरे-भोर कतेको जोड़ा आँखि अखबारमे खबरि ताकऽ लागल, मुदा... रामशंकर लालक बारेमे कोनो खबरि नै छपल छलै । हँ सब अखबारक मुख्य पृष्ठपर एते जरूर छपल छलै जे एकटा लोकप्रिय अभिनेत्रीक पिल्लीकेँ चारि टा बच्चा भेलैए ।

अमित मिश्र

No comments:

Post a Comment